Srednješolski program za odrasle | ekonomski tehnik (SSI)

Oblike izvajanja programa

Izobraževanje traja štiri leta.

Če so udeleženci že opravljali srednjo šolo in je niso dokončali, jim priznamo določene pozitivno ocenjene predmete, če so vsebinsko skladni s predmeti programa Ekonomski tehnik. Izpitov pri teh predmetih jim ni potrebno ponovno opravljati.

Ciljna skupina

Program Ekonomski tehnik (SSI) je namenjen vsem, ki želijo v bodočnosti delati na ekonomsko-administrativnem področju.

Pogoji za udeležbo/vključitev

V program se lahko vpiše, kdor:

 1. je končal osnovno šolo,
 2. ima končano nižje poklicno izobraževanje,
 3. je uspešno zaključili katero koli srednjo poklicno izobraževanje,
 4. je končal enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih,
 5. se želi prekvalificirati ali dokvalificirati v ekonomskega tehnika.
Pogoji za dokončanje izobraževanja

Program dokonča, kdor je opravil:

 • splošnoizobraževalne predmete in je iz njih pozitivno ocenjen;
 • obvezne strokovne module in je iz njih pozitivno ocenjen;
 • izbirne strokovne module in je iz njih pozitivno ocenjen;
 • odprti del kurikuluma in je iz njega pozitivno ocenjen;
 • vse interesne dejavnosti;
 • vse obveznosti pri praktičnem usposabljanju pri delu;
 • poklicno maturo (obvezni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine + pisni in ustni izpit iz gospodarstva; izbirni del: pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike + izdelek oziroma storitev in zagovor).

Gre za srednje strokovno izobraževanje (SSI), po katerem se po uspešnem zaključku pridobi javno veljavna listina – spričevalo o poklicni maturi, udeleženci pa s tem prejmejo naziv ekonomski tehnik/ekonomska tehnica.

 

Program se zaključi s poklicno maturo in je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami (KT).

Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvaja izredno izobraževanje. Tovrstno izobraževanje se od rednega loči po organizaciji izobraževanja, časovni razporeditvi, preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju udeležencev.

Pred vsakim vpisom bomo izvedli uvodni informativni pogovor z udeležencem izobraževanja odraslih in po pregledu dokumentacije izdelali osebni izobraževalni načrt, ga seznanili s potekom in z načinom izvedbe izobraževanja, z njegovimi pravicami in dolžnostmi, s šolskim redom.

 

Udeleženec programa pridobi različna znanja in je na koncu izobraževanja usposobljen za tovrstno delo. Razvijamo smisel za kakovostno organizacijo, komunikativnost, timsko delo.

Poklic ekonomskega tehnika/ekonomske tehnice pokriva široka področja zaposlovanja. Omogoča vam širok nabor iskanja zaposlitve. Lahko se zaposlite na delovnem mestu tajnika, poslovnega sekretarja, uradnika v knjigovodstvu ali za področje financ, lahko ste trgovski potnik, prodajni referent, komercialist za prodajo itd.

POKLICNA MATURA

Poklicna matura predstavlja zaključek šolanja SSI programa Ekonomski tehnik.

Opravlja se iz štirih izpitnih enot:

 • slovenščina: pisno – ustno;
 • strokovni predmet: pisno – ustno;
 • tuji jezik ali matematika: pisno – ustno;
 • izdelek oz. storitev in zagovor.

Udeležencem, ki so splošno ali poklicno maturo enkrat že opravili, se priznajo splošni predmeti (slovenščina in matematika ali tuj jezik), zato opravljajo samo izpita iz dveh strokovnih predmetov.

Na poklicno maturo za izbrani rok se lahko prijavite še preden imate opravljene vse izpite, vendar morate le te opraviti do roka za odjavo. Prijavite se lahko s prijavnim obrazcem, ki ga oddate osebno v tajništvu LURA.

Na spodnjih povezavah lahko najdete splošne informacije o poklicni maturi, vključno s koledarjem poklicne mature.

Želite več informacij? Kontaktirajte nas.