Poslanstvo zavoda je, da vključuje v vseživljenjsko učenje najširši krog ljudi, ki bodo v spodbudnem okolju razvijali ključne kompetence, ki bodo vsakemu posamezniku dvigovale zaposlitvene možnosti, spodbujale podjetniško miselnost, pustile ustvarjalnosti prosto pot, omogočile kakovostno bivanje v družbi.

S tem, da ohranjamo naše temeljno poslanstvo, ki je zagotavljanje dostopnosti izobraževanja odraslih, njihovega kakovostnega izobraževanja in učenja po načelih svobodne izbire in enakih možnosti, pomembno prispevamo k razvoju človeškega, kulturnega in socialnega kapitala prebivalcev Koroške in Slovenije. Verjamemo, da je tisti posameznik, ki se je v današnjem svetu pripravljen izobraževati in se učiti, samozavesten in se lahko hitreje ter predvsem učinkoviteje spopada oziroma sooča s spremembami, ki jih prinaša življenjsko, delovno, socialno in družbeno okolje na lokalni in globalni ravni. S svojim udejstvovanjem postaja takšen posameznik tudi pomemben člen v verigi in strategiji vseživljenjskega učenja.

Uresničevanje javnega interesa na področju izobraževanja odraslih zasleduje naslednje cilje: omogoča dostop do kakovostnih izobraževalnih in učnih možnosti; omogoča pridobivanje splošnih in poklicnih zmožnosti za osebnostno rast, aktivno delovanje v skupnosti in na trgu dela; krepi opolnomočenost za demokratično sodelovanje v družbenih procesih in za družbeno odgovorno ravnanje; krepi opolnomočenost na področju trajnostnega razvoja, zelenega gospodarstva, kulture in zdravja; krepi zmožnosti za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin; krepi kritično mišljenje posameznikov in raznih družbenih skupin; krepi solidarnost, sodelovanje in izmenjavo znanja in izkušenj med generacijami; spodbuja prebivalce za skupno delovanje in večjo blaginjo družbe; zmanjša strukturne in individualne ovire pri vključevanju prebivalcev v izobraževanje in učenje; spodbuja nižje izobražene in druge ranljive skupine za izobraževanje in učenje; zmanjša delež prebivalcev brez osnovne oziroma brez poklicne izobrazbe in poveča delež prebivalcev z dokončano štiriletno srednješolsko izobrazbo.

Poslanstvo, ki ga želimo uresničevati, je, da pri ljudeh spodbujamo vseživljenjsko učenje na vseh izobrazbenih ravninah, to pa lahko storimo z razvojem in s ponudbo izobraževalnih programov za odrasle in mladino, z zagotavljanjem informiranja, svetovanja, promocijo. Le tako lahko udeležencem omogočimo dostop do novih znanj, do osvežitve nekdaj že pridobljenih védenj, do učenja novih spretnosti ipd., hkrati pa jim odpiramo morebitne nove možnosti na osebnostnem in/ali poklicnem/zaposlitvenem področju ter pri krepitvi kompetenc.

Pri vsem tem težimo k naslednjim vrednotam:

  • kakovosti (v odnosih med sodelavci, z udeleženci, s poslovnimi partnerji ipd.; naši programi morajo biti dobro strokovno podkovani, njihova izvedba mora biti kakovostna);
  • dostopnosti in prilagodljivosti (vsem omogočamo enak dostop do javno veljavnih in do drugih izobraževalnih programov; dostopni smo jim preko vseh vrst medijev; nudimo svetovanje, informiranje, organizacijo in izvedbo izobraževanja v lokalnem okolju);
  • strokovnosti (dobro moramo poznati izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin; vsakodnevno se moramo s programi prilagajati trgu, ponudbi in razpisom; uporabljati moramo različne metodološke pristope do udeležencev; iskati moramo učinkovite rešitve za izboljšanje izobraževalnega procesa; skrbeti moramo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih in slediti novi zakonodaji);
  • odgovornosti do udeležencev in do samih sebe (upoštevati moramo zakonodajo, predpise, dogovore; prizadevati si moramo za etičnost);
  • prijaznosti;
  • ustvarjalnosti in inovativnosti;
  • zanesljivosti.