ŠTUDIJSKI KROŽEK ZA GRADOM PA PUNGRAD CVETI (2021)

Ledinska imena so eden temeljnih gradnikov kulturne krajine in najmanjša zemljiška imena, ki zaradi prenatrpanosti redko najdejo prostor na zemljevidih ali kartah, živijo pa s prebivalci posameznih vaških skupnosti, saj slikajo njihov način življenja, miselnost, omogočajo komunikacijo in orientacijo v prostoru, označujejo kraje, ki imajo za posameznike in skupnosti poseben – simbolni pomen.

V lokalnem okolju na Koroškem, sploh na samotnih kmetijah v naselju Zagrad v Občini Prevalje, opažamo, da se zaradi spremenjenih družbenih razmer, deagrarizacije, mehanizacije kmetovanja, pogostejšega preseljevanja ljudi ipd. ledinska imena naglo izgubljajo, zato smo se odločili, da jih v okviru študijskega krožka Za gradom pa pungrad cveti popišemo, naredimo njihov zbir in jih poskušamo kartirati na ortofoto posnetke tega geografskega območja oziroma zemljevide, z vsem pa jih obujamo, ohranjamo in iztrgamo iz pozabe, kar podpira tudi organizacija Unesco v posebni Konvenciji o varovanju nesnovne dediščine iz leta 2003. Študijski krožek je zato močno prispeval k ohranitvi lokalne kulturne/kmečke nesnovne dediščine ledinskih imen in k ohranitvi narečnih poimenovanj za prihodnje rodove/generacije.

Izobraževalni cilji so bili: (1) ohranjanje nesnovne kulturne dediščine na Koroškem z jezikom, z zapisom in s kartografiranjem; (2) popis ledinskih imen s pomočjo virov (franciscejskega katastra in lokalnih informatorjev); (3) predstavitev in oživitev ledinskih imen v izbranem zaselku na Koroškem.

Akcijski cilji so bili: (1) izdelava publikacije s popisom ledinskih imen in s kartografiranjem le-teh na zemljevide kmetij; (2) izdelava zemljevidov z zapisanimi ledinskimi imeni in razdelitev le-teh udeležencem študijskega krožka in vsem informatorjem; (3) predstavitev rezultatov na organiziranem dogodku lokalne skupnosti.

GALERIJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://lura.si/utrinki/galerija/333-studijski-krozek-za-gradom-pa-pungrad-cveti-2021.

PUBLIKACIJA ŠTUDIJSKEGA KROŽKA > povezava: https://drive.google.com/file/d/1rSrsp7btrm10iGQdMhWPSmWQFyCD7RBT/view?usp=sharing.

 

POVEZAVA NA SPLETNO STRAN "ŠTUDIJSKIH KROŽKOV" > https://sk.acs.si/